• Fr. Stelzhammer AT/Rohrbach/Putzleinsdorf
  • Telelader JCB 535-125
  • Zwicki V1.0